afxstatus

…og alle bare “YEAH!”

Vi har nettopp sendt inn en statusrapport til Nasjonalbiblioteket. Webløft-prosjektet mottar prosjekt- og utviklingsmidler derfra, og er to-årig. I slike fler-årige prosjekter skal det rapporteres om status for første prosjektår før år to kan bli godkjent. Selv om det ennå gjenstår fem måneder av første prosjektår har det skjedd mye på de syv månedene prosjektet har pågått. Vi ønsker å dele innholdet i statusrapporten med flere for å gi et innblikk i hvordan vi har arbeidet siden prosjektet startet på vårparten. Rapporteringen til Nasjonalbiblioteket er begrenset til 3000 tegn, men i denne artikkelen finner du en utvidet variant. Vi ønsket i større grad å speile bredden og innholdet i prosjektets første måneder. Vi kan likevel ikke love deg at vi har fått med alt, men i alle fall mye!

Prosjektleder ble ansatt i 100% stilling og prosjektet startet som planlagt 16. mars 2015. På de syv månedene siden oppstart har prosjektet holdt stø kurs i tråd med søknaden. Prosjektet har i tillegg opplevd god respons fra hele bibliotekmiljøet, og har forsøkt å dele mest mulig av det som skjer av utvikling og aktivitet. Prosjektgruppe bestående av prosjektleder + én primærkontakt fra hvert av de seks prosjektfylkene og styringsgruppe med de seks fylkebiblioteksjefene er etablert.

Status nettsider

Prosjektmålet er minst 100 Webløft-bibliotek og minst 50 i løpet av første prosjektår. Pr. 15.10.2015 er det 24 bibliotek som er på nett med nye sider, åtte av dem har kommet til siden prosjektstart. I Buskerud har Røyken, Hurum, Rollag og Lier fått nye nettsider. Siste halvdel av første prosjektår, dvs. innen medio mars 2016, vet vi at minst 26 nye bibliotek vil gå live med nye Webløft-nettsider . Allerede i november 2015 kommer åtte nye bibliotek i Akershus til, når bibliotekene på Nedre Romerike re-lanserer fellesnettsiden bibliotekrom.no. Dernest forventer vi å se en del nye nettsider i Aust- og Vest-Agder, der det totalt vil bli 16 bibliotek som tar i bruk Webløft, og hvor Gjerstad og Vegårshei allerede er live med nye nettsider. I Telemark pågår et storstilt arbeid med nye nettsider for 17 av fylkets 18 kommuner. Flere av disse er forventet å ha gått live innen utløpet av første prosjektår. I Finnmark er Vardø og Lebesby live med sine nettsider, og vi vet at det vil dukke opp flere også derfra i månedene fremover. Troms fylkesbibliotek har fått med seg 17 av sine 24 folkebibliotek i en felles Multisite-løsning med utgangspunkt i Webløft. -Et veldig spennende arbeid vi gleder oss til å følge og høste erfaringer fra. Østfold og Vestfold fylkeskommuner er også med som prosjektfylker i Webløft. Med unntak av Moss forventer vi ingen nye bibliotek derfra i første prosjektår. Prosjektmålet om 50 nettsider i løpet av første prosjektår ser dermed ut til å bli nådd med god margin.

Forøvrig blir vi kontaktet av bibliotek fra hele landet, og satt opp svært mange testsider. Mange sier at de har planer om å ta sidene i bruk på egne domener når tilpasninger og avklaringer er unnagjort. Totalinntrykket vi sitter igjen med er at det fremdeles er realistisk å holde på målet om at det skal finnes minst 100 Webløft-bibliotek innen prosjektet er over i mars 2017. Alltid oppdatert oversikt over Webløft-bibliotek finner du her.

Status kompetanse

For å nå flest mulig satser Webløft mye på digitalt kompetansetilbud. I den forbindelse er “Webløft-skolen” opprettet. Det er produsert 48 nye instruksjonsfilmer siden prosjektstart, og det totale antallet filmer er nå 67. Det er også opprettet et forum der alle med Webløft-nettsider kan sende inn sine spørsmål og svar.

Workshops er blant annet gjennomført på fylkesbibliotekansatte i Akershus og folkebibliotekansatte i Telemark. Videre avholdes Webløft-konferansen i Skur 1 på Drammen Havn 25.-26.november 2015. Konferansen vil ha en utpreget workshop-profil med grupper som sammen arbeider med store og små problemstillinger knyttet til Webløft-løsningen. Kapasiteten vår begrenser konferansen til kun å være for ansatte i de seks prosjektfylkene og deres kommuner.

Kompetanse dreier seg også om å holde seg oppdatert på hva som skjer ellers i landet på dette området. Hordaland fylkesbibliotek beytter seg stadig mer av WordPress som sin foretrukne plattform og tok kontakt med Webløft med forslag om oppretting av en Facebook-gruppe der utviklingsløp kunne diskuteres. Et kjempeforslag! Hordaland opprettet gruppen som raskt fikk over 100 medlemmer fra hele landet. Webløft kommer til å bruke denne gruppen som en arena for å dele informasjon utvikling som initieres av prosjektet. Les mer om Facebook-gruppen her. I tillegg har vi hatt et stort antall direkte henvendelser om stort og smått knyttet til utforming av nettsider, lokale tilpasninger osv. I takt med at prosjektet brer om seg foregår det parallelt en naturlig utvidelse av kompetansemiljøet.

Status aktivitet

Foredrag

Vi har besøkt mange, både for å fortelle om prosjektet, utveksle erfaringer og i mer tradisjonelle møter. Når det gjelder foredrag om prosjektet har det vært flere fine opplevelser for oss, og her nevner vi noen. I mai var vi på Bibliofils brukermøte i Bodø og presenterte Webløft. På biblioteksjefmøtet i Nord-Trøndelag i juni delte Cecilie Weinholdt som er Webløfts primærkontakt ved Akershus fylkesbibliotek sine erfaringer med tilhørerne. Bibliotekdagane i Sogn og Fjordane fikk høre om Webløft i september, samme måned som vi ble invitert til Kommunaldepartementet for å informere prosjektgruppa i det nasjonale prosjektet for digital deltagelse, Digidel. På dette møtet var det særlig satsingen vår på en nordisk filmplattform og videredistribusjon av disse filmene i infrastrukturen som sto på agendaen. Filmplattformen er et samarbeid med det finske nasjonalbibliotekets prosjekt Kirjastokaista. Oktober seiler opp som en spennende måned, ettersom Webløft skal presentere seg på konferansen Internet Librarian International 2015. Vi har fått en halvtime til foredraget, som er del av sesjonen “Wonderful Library Websites”. Foredraget holdes 20. oktober og vil selvsagt bli tilgjengelig på webloft.no i etterkant.

Møtevirksomhet

Det har vært gjennomført hele fire møter med ansatte i Norsk Kulturråd, ettersom de bistår oss i arbeidet med utviklingen av en ny plugin vi kaller Kultursøk, tidligere Lokalhistorisk søk. Dette har vært et fruktbart samarbeid der vi har fått en mengde nyttige innspill fra folk som både har bred erfaring på samlingsdata fra arkiv og museum, og som i tillegg har arbeidet mye tettere på digital utvikling enn vi er vant med fra bibliotekfeltet. Digitalt Museum og Norvegiana API’et er eksempler på dette.  Finske Kirjastokaista holder vi jevnlig kontakt med. Det er planlagt workshop i Helsinki der vi trolig får med oss Bergen offentlige bibliotek på turen for å bistå i utformingen av et helt nødvendig kategorihierarki som kan fungere på tvers av landene. Kirjastokaista, som betyr “Bibliotekkanalen” på norsk, rommer både video og lyd, og Bergen har etterhvert høstet erfaring med bruk av begge deler gjennom sitt arbeid med streaming og podcasting. Vi er svært takknemlige for å kunne støtte oss på deres kompetanse i dette nordiske samarbeidet.

Det er nesten for tradisjon å regne at norske bibliotek ser til Danmark for å finne inspirasjon og retning for sine veivalg. Webløft er intet unntak og besøkte i oktober Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Forholdene i Danmark er forskjellige på mange vis, og DDB inngår som en brikke i et stort Public Service-løft som Norge enda er langt fra å kunne sammenligne seg med. Vi reiste likevel hjem med mange gode ideer og innspill, og ikke minst med et bra bekjentskap i bagasjen. Danskene er akkurat like oppsatte som oss på at det skal jobbes åpent med både kildekode og lisenser. Et verdifullt tips vi nok kommer til å følge opp er å gå over fra lisensen vi bruker i dag (GNU GPL versjon 3) til Gnu Affero GPL som i enda større grad sikrer åpenhet når kode tas viodere inn i andre prosjekter og miljøer.

Det er med glede vi har registrert en stadig tiltagende interesse for prosjektet. Flere og flere tar kontakt, blant dem mange av våre kollegaer i fylkesbibliotekene i landet. Flere av dem har allerede i samråd med sine kommunale bibliotek gått i gang med å ta i bruk Webløft som sin foretrukne løsning, mens andre er i utforskingsfasen. Det falt derfor helt naturlig å avholde en workshop for seks slik interesserte fylkesbibliotek Over to septemberdager ble Buskerud fylkesbibliotek gjestet av 10 ansatte ved fylkesbibliotekene i Aust-Agder, Vest-Agder, Troms, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag så vi sammen kunne gå dypere inn i Webløft-prosjektet og dets innhold. Dette ble en matnyttig seanse for de tilreisende deltakerne, men også for oss i prosjektet. Vi har alltid mye å lære av hverandre, og denne sammenkomsten inneholdt både masse tips og triks, men også de gode og viktige diskusjonene som bør tas med tanke på hvordan bibliotekene skal posisjonere seg i arbeidet med å ta i bruk nye nettsider. Vi skrev en liten sak om workshopen, og den finner du her.

Det var noe om aktiviteten i prosjektet så langt. For å se hva som til enhver tid er eller har vært på trappene i prosjektet, se prosjektkalenderen her:  https://webloft.no/calendar.  

Status utvikling:

Vi var raske med å sette i gang utvikling av den funksjonaliteten vi har søkt midler til. Utvikling tar tid, og det er viktig å jobbe godt med ideer og skisser før selve utviklingen settes i gang. I dette første prosjektåret har vi konsentrert oss aller mest om utviklingen av følgende tre plugins:

WL ILS Search

Plugin som integrerer bibliotekkatalogenes treffliste i nettsiden vha. SRU-protokollen. Fungerer for alle norske biblioteksystem foruten Mikromarc, men Bibliotekenes IT-senter har lovet leveranse på dette. Pluginen ble lansert i WordPress Repository mai 2015 og kan lastes ned herfra. Vi anser ikke utviklingen som helt ferdig ennå, for det gjenstår noe arbeid på visningslaget for trefflisten, enkeltpostvisningen og innhenting av omslagsbilder. En snedig detalj i arbeidet med omslagsbilder er forøvrig at vi har satt opp innhenting av alle omslagsbilder som digitaliseres og tilgjengeliggjøres av Nasjonalbiblioteket til våre egne servere. Disse brukes så til å berike plugin’ens trefflister med omslagsbilder som man gjerne ikke finner andre steder. Vi regner med å anse denne pluginen som ferdigutviklet innen utgangen av første prosjektår.

WL Kultursøk

Egentlig en plugin for visning av bibliotekenes bildebase (for de som har det) i egen nettside. Men kanskje viktigere: en plugin for søk på tvers i lokalhistoriske kilder. Samarbeid med Norsk Kulturråd og underveis-orientering av Nasjonalbiblioteket er etablert. NBs bildesøk, Riksantikvaren, Norvegiana API med (bl.a.Digitalt Museum, Arkivportalen, Industrimuseum), Universitetsmuseenes bildesamlinger, Lokalhistoriske bilder fra Oslo mm. er Velfungerende beta er ferdig utviklet. Lansering og tilgjengeliggjøring i WordPress Repository i november 2015. Domenet kultursøk.no er anskaffet og tilgjengeliggjort parallelt med lansering av pluginen. Denne gleder vi oss veldig til for dette blir en ny og spennende funksjonalitet som bibliotek kan tilby innbyggerne! Pluginen er allerede lansert i en tidlig versjon som ikke kan sammenlignes med det som kommer med oppdateringen i november. Men uansett finnes pluginen til nedlasting her.

WL Kirjastokaista

Samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Finland om nordisk video- og lyddelingsplattform. Webløft lager egen plugin for å lette spredning og bruk for norske bibliotek. Ferdigutviklet og tilgjengeliggjort juli 2015 i WordPress Repository. Vi har allikevel ikke lansert pluginen på noe vis fordi vi venter til mer norsk innhold er kommet på plass. Men kan altså lastes ned og testes ut herfra.

Kommende utvikling

Vi har hatt stor glede av å samarbeide med ulike leverandører for å lage plugins, mobiltilpasninger mm. Og aller mest gleder vi oss til fortsettelsen. Utviklingsarbeidet fram til nå har vært viktig, men utnytter ikke i særlig stor grad potensialet som ligger i samarbeid mellom bibliotek om innholdsproduksjon og -distribusjon. I siste halvdel av første prosjektår og videre inn i det neste skal vi utvikle plugins som i enda større grad bruker infrastrukturen vi bygger opp. Artikler og undersider skal kunne deles på tvers av bibliotek. Man skal kunne sette opp nettsiden sin til å kunne motta kategori- og emneordstyrte auto-leveranser (eller manuelle) av bibliotekprodusert innnhold fra alle andre i nettverket. Før du vet ordet av det har “syndikering” blitt et verb du har blitt vant med. Vent og se!

Status varig infrastruktur, drift, finansieringsmodell:

Prosjektleder, prosjektgruppe og styringsgruppe startet fra første prosjektdag å se på hvordan vi kan sikre varig infrastruktur som er solid nok til å kunne fortsette også etter at prosjektperioden er omme. Slikt tar tid og vi vet vi ikke har en dag å miste. På dette området verserer det foreløpig mange alternativer som styringsgruppa skal ta stilling til i løpet av prosjektperidoen. Når vi nærmer oss en beslutning på hvilken vei vi ønsker å gå skal vi selvfølgelig dele dette med dere alle, slik vi forsøker å gjøre over hele linja i Webløft.  Åpen kildekode, åpne lisenser og åpne informasjonskanaler gjør det offentlige til et hyggeligere sted å være. I alle fall synes vi det.

Translate »